املاک تبریز

شناخت كلي شهرستان تبریز

شناخت كلي شهرستان تبریز

شهرستان تبريز با وسعتي معادل 19/2167 كيلومتر مربع 76/4 درصد از كل مساحت استان را به خود

اختصاص داده است و از اين لحاظ رتبه دوازدهم را بين شهرستانهاي استان دارا مي‌باشد. اين شهرستان

از نظر مختصات جغرافيايي در عرض شمالي 37 درجه و 42 دقيقه الي 38 درجه و 29 دقيقه و در طول شرقي

45 درجه و 51 دقيقه الي 46 درجه و 40 دقيقه قرار گرفته است و از سمت شمال با شهرستان­هاي ورزقان،

شبستر و هريس، از شرق و جنوب شرقي با شهرستان­هاي هريس و بستان­آباد، از جنوب با شهرستان مراغه،

از غرب و جنوب غربي با شهرستان­هاي شبستر و اسكو همجوار مي‌باشد.

براساس آخرين تقسيمات كشوري شهرستان تبريز داراي دو بخش (مركزي و خسروشهر) 6 دهستان، 71 آبادي

داراي سكنه و 4 آبادي خالي از سكنه مي‌باشد.

شهرستان تبريز بر روي دامنه­هاي شمالي ارتفاعات سهند قرار گرفته است و كوه مورو و ارتفاعات عون­بن­علي از سمت

شمال و شمال شرق، رشته كوه ميشو در شمالغرب و دامنه­هاي سهند در سمت جنوب، حدود طبيعي اين منطقه را

تشكيل مي­دهند.

منطقه تبريز در اوايل دوره پرمين در فرورفتگي موسوم به تتيس قرار گرفته و پوشيده از آب بوده است. همزمان با

جابجائي­هاي مخرب فاز كوهزايي آلپين، منطقه بالا آمده است. در ارتفاعات منطقه تبريز برون­ريزيهاي مواد دروني زمين،

ساختار مورفولوژيك ويژه­اي پديد آورده است. بدين معني كه در مقابل چين­خوردگيهاي منظم و متصل، مواد انفجاري غالباً

به صورت منظم و درهم ريخته، قلل مرتفع، مجزا و مستقل ايجاد كرده است. منطقه تبريز در امتداد خط گسل تبريزـ مرند

قرار گرفته است. تغييرات دوره پليوسن شامل پسروي دريايي و سير به طرف شرايط رسوب­گذاري قاره­اي بوده و بستر

قديمي دريا با مواد رسي و ساير رسوبات پر شده است.

 

بخششهرهاي تابعهدهستانهاي تابعهتعداد آبادينام مركز
جمعداراي سكنهخالي از سكنه
مركزيتبريز ـ باسمنجآجي­چاي11110مايان سفلي

اسپران

19172

ينگي اسپران

ميدان چاي

23221كندرود
سردرودسرد صحرا761خلجان
جمع بخش346056

4

تبريز
خسروشهرخسروشهرلاهيجان880لاهيجان
تازه كند770تازه كند
جمع بخش1215150خسروشهر
جمع شهرستان4675714تبريز

مقایسه املاک

مقایسه