• املاک تبریز

دسته بندی املاک تبریز

     ملک دلخواهتان ، را روی نقشه تبریز بیابید

رهن۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۶۵

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

۲ دقیقه قبل

رهن۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۶۵

آپارتمان

۲ دقیقه قبل

رهن۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۷

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

۲ دقیقه قبل

رهن۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۷

آپارتمان

۲ دقیقه قبل

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

۴۶ دقیقه قبل

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

۴۶ دقیقه قبل

رهن۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۰

آپارتمان

رهن۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۰

آپارتمان

زهن۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۳۰۰,۰۰۰تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

زهن۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۳۰۰,۰۰۰تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

رهن۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۰

آپارتمان

رهن۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۰

آپارتمان

رهن۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۵

آپارتمان

رهن۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۵

آپارتمان

رهن۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۵

آپارتمان

رهن۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۵

آپارتمان

رهن۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

رهن۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

اجاره۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۳۵

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

۲ دقیقه قبل

اجاره۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۳۵

آپارتمان

۲ دقیقه قبل

اجاره۲,۵۰۰,۰۰۰تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۹۰

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

۲ دقیقه قبل

اجاره۲,۵۰۰,۰۰۰تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۹۰

آپارتمان

۲ دقیقه قبل

اجاره۱,۱۰۰,۰۰۰تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۰

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

۴۶ دقیقه قبل

اجاره۱,۱۰۰,۰۰۰تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۰

آپارتمان

۴۶ دقیقه قبل

اجاره۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۵۰

آپارتمان

اجاره۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۵۰

آپارتمان

اجاره۲,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

اجاره۲,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

اجاره۵,۴۰۰,۰۰۰تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۸

آپارتمان

اجاره۵,۴۰۰,۰۰۰تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۸

آپارتمان

اجاره۵,۴۰۰,۰۰۰تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۸

آپارتمان

اجاره۵,۴۰۰,۰۰۰تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۸

آپارتمان

اجاره۳,۵۰۰,۰۰۰تومان۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۸۰

آپارتمان

اجاره۳,۵۰۰,۰۰۰تومان۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۸۰

آپارتمان

اجاره۲,۵۰۰,۰۰۰تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۲

آپارتمان

اجاره۲,۵۰۰,۰۰۰تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۲

آپارتمان

کل۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۲۰متر فرشته جنوبی کد ۷۳۴۳

Laleh Park, ورودی پارکینگ طبقاتی لاله پارک, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

کل۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

کل۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۸,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۸۰متر ولیعصرجنوبی کد ۷۳۴۲

South Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۸۰

آپارتمان

کل۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۸,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۸۰

آپارتمان

کل۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۸,۱۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۹۳متر یاغچیان کد ۷۳۴۰

Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۳

آپارتمان

کل۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۸,۱۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۳

آپارتمان

کل۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰تومان۹,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۳۴متر باغچه بان کد ۷۳۳۹

باغچه بان, Baghche ban, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۳۴

آپارتمان

کل۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰تومان۹,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۳۴

آپارتمان

کل۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۹,۳۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۰۵متر زعفرانیه کد ۷۳۳۸

Zafaraniyeh, Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۲

آپارتمان

کل۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۹,۳۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۲

آپارتمان

کل۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۱,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش خانه ۲۰۰متر زعفرانیه کد ۷۳۳۷

Zafaraniyeh, Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

متر مربع: ۲۰۰

خانه شخصی

کل۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۱,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری

متر مربع: ۲۰۰

خانه شخصی

کل۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان دوبلکس ۱۹۵متر رجایی شهر کد ۷۳۳۵

رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5166616471, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۹۵

آپارتمان

کل۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۹۵

آپارتمان

کل۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۳,۳۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۶۵متر ولیعصر کد ۷۳۳۴

Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۶۵

آپارتمان

کل۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۳,۳۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۶۵

آپارتمان

کل۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۲۵متر باغچه بان کد ۷۳۳۳

باغچه بان, Baghche ban, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان

کل۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان

املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز
۵/۵ (۴ Reviews)