املاک تبریز

تحـــلیل رابطه بین کیفیت محیطی و تراکم ساختمانی تبریز

تحـــلیل رابطه بین کیفیت محیطی و تراکم  ساختمانی تبریز

 تحلیل و سنجش کیفیت محیطی محله های شهری، به طیف گستردهای از معیارها و شاخصها نیاز دارد.

این پژوهش، میزان دخالت عوامل کیفیت محیطی در تعیین تراکم ساختمانی، سطح کیفیت محیطی وآسایش

محسوس ساكنین سكونتگاه هارا در مطالعه موردی شهر تبریزمورد سنجش قرار میدهد.با بکارگیری روش تحلیل

عاملی،عوامل نهایی که متغیرهای تراکمیو کیفیات مکانی را در درون خود دارند،مشخص میشوند.

 

بررسی مکانی عوامل مذکور و تحلیل مكانی حاصل از بر هم نهی آنها، تایید كننده این استكه آن قسمت از محله

تبریز آن را شامل میشودو عمده توسعه های جدید در این قسمت اتفاق افتاده و تراکمساختمانی و تعداد طبقه

کمتری نسبت به نیمه شرقی دارد، از پایین ترین امتیاز در منطقه برخوردار است.

اما در همین منطقه،مجتمع آسمان تبریز كه به صورتمجموعهای متشكل از چندین بلوك است،با وجود تراکمساختمانی

بالا،اما به دلیل سطحاشغال پایین،دارای رتبه بهتری از نظر این شاخصها است.نتایج این تحلیلحد بهینه مورد نظر

رابرای تراکم ساختمانی محله های شهری نظیر شهر تبریز و در جهت رفع کمبودهای پیگیریشده در ادبیات تحقیق به

دست میدهد.

 

سابقه و پیشینه مسئله تراکم شهری  به دوران باستان بر میگردد. در دوره های مختلف تاریخی، شهرهایی كه با

محدودیتهای توسعه، از قبیل محدودیت زمین، محصوریت شهر، سیستمهای دفاعی غیرقابل انعطاف و غیره، روبرو

بودهاند، به صورت عمودی متراكم میشدهاند. در دهههای اخیر نیز، رشد سریع و گسترش افقی شهرهای اغلب

کشورهای جهان، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه را با مشکالت جدی مواجه ساخته است. مسائل این پدیده

نه تنها سیاستهای شهرسازی را بطور وسیعی تحت الشعاع قرار داده، بلکه تبعات حاصل از آن در تشدید مسائل

اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و محیط زیستی جوامع نقش اساسی داشته است. تراكم شهری به عنوان

راهكاری برای پایداری شهری، هر چند مورد توافق جمیع صاحب نظران مسائل شهری میباشد، اما به سبب پیچیدگی

آن، روی میزان فشردگی یا گستردگی، و یا به عبارت دیگر، نوع تراكم، اتفاق نظر وجود ندارد. برای دستیابی به پایداری

شهر، ضروری است آن را به عنوان یك كلیت نگریست و تمام موضوعات مرتبط با آن را در سطوح مختلف مورد ارزیابی

و توجه قرارداد. از سوی دیگر، آسایش از تنوعی از كیفیتها ناشی میشود و كیفیت مطلوب زندگی كه موجد احساس

آسایش در ساكنین منازل و ساختمانها میشود نیز، یكی از اصول توسعه پایدار و قرارگرفتن در مسیر توسعه پایدار

شهری است.

 

 

 

کلید واژه ها:    املاک تبریز-فروش خانه در تبریز-ساختمان ها در تبریز -مسکن تبریز-فروش ملک در تبریز-تحـــلیل رابطه بین کیفیت محیطی و تراکم  ساختمانی تبریز

 

 

 

 

گفتگو بپیوندید

مقایسه لیست

مقایسه