• املاک تبریز
اجاره3,200,000تومان35,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

اجاره3,200,000تومان35,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

اجاره2,500,000تومان15,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره2,500,000تومان15,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره3,000,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

اجاره3,000,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

اجاره1,200,000تومان10,000,000تومان/رهن

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 85

آپارتمان

اجاره1,200,000تومان10,000,000تومان/رهن

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 85

آپارتمان

اجاره600,000تومان50,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

اجاره600,000تومان50,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

اجاره20,000,000تومان10,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 126

آپارتمان

اجاره20,000,000تومان10,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 126

آپارتمان

اجاره1,800,000تومان25,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره1,800,000تومان25,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره1,800,000تومان15,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

اجاره1,800,000تومان15,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان220,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

1 هفته قبل

اجاره1,500,000تومان220,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

آپارتمان

1 هفته قبل