• املاک تبریز

شبکه املاک یک

فروش آپارتمان۱۲۰مترفرشته جنوبی کد 7485

 • 780,000,000تومان
 • 2 تعداد اتاق خواب
 • 120 متر مربع

فروش آپارتمان ۱۴۶ متر باغمیشه کد 7486

 • 3 تعداد اتاق خواب
 • 146 متر مربع

فروش آپارتمان ۸۰متر باغمیشه کد7487

 • 360,000,000تومان
 • 2 تعداد اتاق خواب
 • 80 متر مربع

فروش خانه شخصی۲۶۰متر باغمیشه کد 7483

 • 1,000,000,000تومان
 • 260 متر مربع

فروش آپارتمان 91 متر رشدیه کد 7482

 • 1 تعداد اتاق خواب
 • 91 متر مربع

فروش آپارتمان ۶۵مترباغمیشه کد7484

 • 250,000,000تومان
 • 1 تعداد اتاق خواب
 • 65 متر مربع

شبکه املاک دو

فروش آپارتمان۱۲۰مترفرشته جنوبی کد 7485

 • 780,000,000تومان
 • 2 تعداد اتاق خواب
 • 120 متر مربع

فروش آپارتمان ۱۴۶ متر باغمیشه کد 7486

 • 3 تعداد اتاق خواب
 • 146 متر مربع

فروش آپارتمان ۸۰متر باغمیشه کد7487

 • 360,000,000تومان
 • 2 تعداد اتاق خواب
 • 80 متر مربع

فروش خانه شخصی۲۶۰متر باغمیشه کد 7483

 • 1,000,000,000تومان
 • 260 متر مربع

فروش آپارتمان 91 متر رشدیه کد 7482

 • 1 تعداد اتاق خواب
 • 91 متر مربع

فروش آپارتمان ۶۵مترباغمیشه کد7484

 • 250,000,000تومان
 • 1 تعداد اتاق خواب
 • 65 متر مربع

شبکه املاک سه

فروش آپارتمان۱۲۰مترفرشته جنوبی کد 7485

 • 780,000,000تومان
 • 2 تعداد اتاق خواب
 • 120 متر مربع

فروش آپارتمان ۱۴۶ متر باغمیشه کد 7486

 • 3 تعداد اتاق خواب
 • 146 متر مربع

فروش آپارتمان ۸۰متر باغمیشه کد7487

 • 360,000,000تومان
 • 2 تعداد اتاق خواب
 • 80 متر مربع

فروش خانه شخصی۲۶۰متر باغمیشه کد 7483

 • 1,000,000,000تومان
 • 260 متر مربع

فروش آپارتمان 91 متر رشدیه کد 7482

 • 1 تعداد اتاق خواب
 • 91 متر مربع

فروش آپارتمان ۶۵مترباغمیشه کد7484

 • 250,000,000تومان
 • 1 تعداد اتاق خواب
 • 65 متر مربع

رهن و اجارۀ مغازه واقع در بَرِ خیابان سالاری

 • 750,000تومان
 • 10 متر مربع

شبکه املاک چهار

فروش آپارتمان۱۲۰مترفرشته جنوبی کد 7485

 • 780,000,000تومان
 • 2 تعداد اتاق خواب
 • 120 متر مربع

فروش آپارتمان ۱۴۶ متر باغمیشه کد 7486

 • 3 تعداد اتاق خواب
 • 146 متر مربع

فروش آپارتمان ۸۰متر باغمیشه کد7487

 • 360,000,000تومان
 • 2 تعداد اتاق خواب
 • 80 متر مربع

فروش خانه شخصی۲۶۰متر باغمیشه کد 7483

 • 1,000,000,000تومان
 • 260 متر مربع