• املاک تبریز

شبکه املاک یک

اجاره آپارتمان ۱۴۵ متر مرزداران تبریز کد ۵۰۸۳

 • اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۱ تعداد حمام
 • ۱۴۵ متر مربع

فروش آپارتمان دوبلکس ۱۹۵متر رجایی شهر کد ۷۳۳۵

 • کل ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۱ تعداد حمام
 • ۱۹۵ متر مربع

فروش آپارتمان ۱۶۵متر ولیعصر کد ۷۳۳۴

 • کل ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۱ تعداد حمام
 • ۱۶۵ متر مربع

فروش آپارتمان ۱۲۵متر باغچه بان کد ۷۳۳۳

 • کل ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۲ تعداد اتاق خواب
 • ۱ تعداد حمام
 • ۱۲۵ متر مربع

فروش آپارتمان ۹۴متر یاغچیان کد ۷۳۳۲

 • کل ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۲ تعداد اتاق خواب
 • ۱ تعداد حمام
 • ۹۴ متر مربع

فروش آپارتمان ۱۰۶متر باغمیشه کد ۷۳۳۱

 • کل ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۲ تعداد اتاق خواب
 • ۱ تعداد حمام
 • ۱۰۶ متر مربع

شبکه املاک دو

اجاره آپارتمان ۱۴۵ متر مرزداران تبریز کد ۵۰۸۳

 • اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۱ تعداد حمام
 • ۱۴۵ متر مربع

فروش آپارتمان دوبلکس ۱۹۵متر رجایی شهر کد ۷۳۳۵

 • کل ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۱ تعداد حمام
 • ۱۹۵ متر مربع

فروش آپارتمان ۱۶۵متر ولیعصر کد ۷۳۳۴

 • کل ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۱ تعداد حمام
 • ۱۶۵ متر مربع

فروش آپارتمان ۱۲۵متر باغچه بان کد ۷۳۳۳

 • کل ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۲ تعداد اتاق خواب
 • ۱ تعداد حمام
 • ۱۲۵ متر مربع

فروش آپارتمان ۹۴متر یاغچیان کد ۷۳۳۲

 • کل ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۲ تعداد اتاق خواب
 • ۱ تعداد حمام
 • ۹۴ متر مربع

فروش آپارتمان ۱۰۶متر باغمیشه کد ۷۳۳۱

 • کل ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۲ تعداد اتاق خواب
 • ۱ تعداد حمام
 • ۱۰۶ متر مربع

شبکه املاک سه

اجاره آپارتمان ۱۴۵ متر مرزداران تبریز کد ۵۰۸۳

 • اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۱ تعداد حمام
 • ۱۴۵ متر مربع

فروش آپارتمان دوبلکس ۱۹۵متر رجایی شهر کد ۷۳۳۵

 • کل ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۱ تعداد حمام
 • ۱۹۵ متر مربع

فروش آپارتمان ۱۶۵متر ولیعصر کد ۷۳۳۴

 • کل ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۱ تعداد حمام
 • ۱۶۵ متر مربع

فروش آپارتمان ۱۲۵متر باغچه بان کد ۷۳۳۳

 • کل ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۲ تعداد اتاق خواب
 • ۱ تعداد حمام
 • ۱۲۵ متر مربع

فروش آپارتمان ۹۴متر یاغچیان کد ۷۳۳۲

 • کل ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۲ تعداد اتاق خواب
 • ۱ تعداد حمام
 • ۹۴ متر مربع

فروش آپارتمان ۱۰۶متر باغمیشه کد ۷۳۳۱

 • کل ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۲ تعداد اتاق خواب
 • ۱ تعداد حمام
 • ۱۰۶ متر مربع

فروش آپارتمان ۱۴۰متر یاغچیان کد ۷۳۳۰

 • کل ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۱ تعداد حمام
 • ۱۴۰ متر مربع

شبکه املاک چهار

اجاره آپارتمان ۱۴۵ متر مرزداران تبریز کد ۵۰۸۳

 • اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۱ تعداد حمام
 • ۱۴۵ متر مربع

فروش آپارتمان دوبلکس ۱۹۵متر رجایی شهر کد ۷۳۳۵

 • کل ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۱ تعداد حمام
 • ۱۹۵ متر مربع

فروش آپارتمان ۱۶۵متر ولیعصر کد ۷۳۳۴

 • کل ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ تعداد اتاق خواب
 • ۱ تعداد حمام
 • ۱۶۵ متر مربع

فروش آپارتمان ۱۲۵متر باغچه بان کد ۷۳۳۳

 • کل ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ۲ تعداد اتاق خواب
 • ۱ تعداد حمام
 • ۱۲۵ متر مربع