• املاک تبریز

فروش امتیاز ۲۰۰ متر زمین خاوران کد 7188

خاوران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

متر مربع: 200

زمین صنعتی

karbar1

2 ماه قبل

متر مربع: 200

زمین صنعتی

2 ماه قبل

کل5,550,000,000تومان1,500,000تومان/متری
فروش زمین 3700متر بر جاده تهران کد 91304

فروش زمین 3700متر بر جاده تهران کد 91304

کندرود، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

متر مربع: 3700

زمین صنعتی

کل5,550,000,000تومان1,500,000تومان/متری

متر مربع: 3700

زمین صنعتی

کل7,000,000,000تومان70,000تومان/متری
فروش زمین 10هکتار جاده تبریز-صوفیان کد 91297

متر مربع: 100000

زمین صنعتی

کل7,000,000,000تومان70,000تومان/متری

متر مربع: 100000

زمین صنعتی

کل870,000,000تومان100,000تومان/متری
فروش زمین صنعتی 8700متر جاده آذرشهر کد 91287

متر مربع: 8700

زمین صنعتی

کل870,000,000تومان100,000تومان/متری

متر مربع: 8700

زمین صنعتی