• املاک تبریز

مشاور تبریز هوم

در املاک باغچه بان نو


  مرتب سازی:
  اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن

  اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 68

  آپارتمان

  اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن

  اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 68

  آپارتمان

  اجاره9,000,000تومان100,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 4حمام: 1متر مربع: 400

  آپارتمان

  اجاره9,000,000تومان100,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 4حمام: 1متر مربع: 400

  آپارتمان

  اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 115

  آپارتمان

  رهن55,000,000تومان

  اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 115

  آپارتمان

  اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

  آپارتمان

  اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

  آپارتمان

  اجاره2,600,000تومان30,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

  آپارتمان

  اجاره2,600,000تومان30,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

  آپارتمان

  اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 80

  آپارتمان

  رهن80,000,000تومان

  اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 80

  آپارتمان

  رهن260,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 155

  آپارتمان

  رهن260,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 155

  آپارتمان

  اجاره1,700,000تومان20,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

  آپارتمان

  اجاره1,700,000تومان20,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

  آپارتمان

  اجاره3,000,000تومان30,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 250

  آپارتمان

  اجاره3,000,000تومان30,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 250

  آپارتمان

  اجاره1,600,000تومان15,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 114

  آپارتمان

  اجاره1,600,000تومان15,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 114

  آپارتمان