• بزرگترین سایت تخصصی املاک تبریز
author تماس با ما 33856685

مشاور تبریزهوم

در Tabriz Home


قیمت کل250,000,000تومان2,500,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۱۰۰ متری در ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۱۰۰ متری در ولیعصر تبریز

وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 100

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

3 هفته پیش

قیمت کل250,000,000تومان2,500,000تومان/متری

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 100

آپارتمان

3 هفته پیش

اجاره1,800,000تومان15,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 160

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

3 هفته پیش

اجاره1,800,000تومان15,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 160

آپارتمان

3 هفته پیش

اجاره330,000,000تومان3,400,000تومان/رهن
فروش آپارتمان ۹۶ متری در ولیعصر تبریز

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 96

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

3 هفته پیش

اجاره330,000,000تومان3,400,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 96

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل910,000,000تومان5,000,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۱۸۰ متری در ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۱۸۰ متری در ولیعصر تبریز

Kuy -e- Vali -ye- Asr تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 180

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

1 ماه پیش

قیمت کل910,000,000تومان5,000,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 180

آپارتمان

1 ماه پیش

قیمت کل2,300,000,000تومان9,500,000تومان/متری

فروش آپارتمان ۲۴۰ متری در ولیعصر تبریز

وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 240

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

1 ماه پیش

قیمت کل2,300,000,000تومان9,500,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 240

آپارتمان

1 ماه پیش

قیمت کل330,000,000تومان2,750,000تومان/متری

فروش آپارتمان ۱۲۰ متری در ولیعصر تبریز

Valiasr, تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 120

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

1 ماه پیش

قیمت کل330,000,000تومان2,750,000تومان/متری

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 120

آپارتمان

1 ماه پیش

اجاره2,500,000تومان30,000,000تومان/رهن
رهن و اجاره آپارتمان ۱۴۰ متری در ولیعصر تبریز

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

1 ماه پیش

اجاره2,500,000تومان30,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

1 ماه پیش

اجاره1,200,000تومان35,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 150

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

1 ماه پیش

اجاره1,200,000تومان35,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 150

آپارتمان

1 ماه پیش

اجاره1,200,000تومان10,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 90

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

1 ماه پیش

اجاره1,200,000تومان10,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 90

آپارتمان

1 ماه پیش

اجاره800,000تومان10,000,000تومان/رهن
رهن و اجاره آپارتمان ۱۰۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 100

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

1 ماه پیش

اجاره800,000تومان10,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 100

آپارتمان

1 ماه پیش

رهن کامل80,000,000تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

1 ماه پیش

رهن کامل80,000,000تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

1 ماه پیش

قیمت کل900,000,000تومان4,850,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۱۸۵ متری در ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۱۸۵ متری در ولیعصر تبریز

Kuy -e- Vali -ye- Asr تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 185

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

1 ماه پیش

قیمت کل900,000,000تومان4,850,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 185

آپارتمان

1 ماه پیش

قیمت کل460,000,000تومان5,000,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۹۲ متری در ولیعصر تبریز

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 92

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

1 ماه پیش

قیمت کل460,000,000تومان5,000,000تومان/متری

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 92

آپارتمان

1 ماه پیش

قیمت کل645,000,000تومان4,300,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 150

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

1 ماه پیش

قیمت کل645,000,000تومان4,300,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 150

آپارتمان

1 ماه پیش

قیمت کل350,000,000تومان4,000,000تومان/متری

خواب: 1حمام : 2متر مربع: 86

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

1 ماه پیش

قیمت کل350,000,000تومان4,000,000تومان/متری

خواب: 1حمام : 2متر مربع: 86

آپارتمان

1 ماه پیش

قیمت کل570,000,000تومان3,500,000تومان/متری

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 163

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

1 ماه پیش

قیمت کل570,000,000تومان3,500,000تومان/متری

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 163

آپارتمان

1 ماه پیش

قیمت کل330,000,000تومان3,400,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۹۶ متری در ولیعصر تبریز

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 96

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

1 ماه پیش

قیمت کل330,000,000تومان3,400,000تومان/متری

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 96

آپارتمان

1 ماه پیش

رهن کامل45,000,000تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 120

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

1 ماه پیش

رهن کامل45,000,000تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 120

آپارتمان

1 ماه پیش

رهن کامل129,000,000تومان
رهن کامل آپارتمان ۱۵۴ متری در ائل گلی تبریز

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 154

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

1 ماه پیش

رهن کامل129,000,000تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 154

آپارتمان

1 ماه پیش

اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

1 ماه پیش

اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

1 ماه پیش

رهن کامل125,000,000تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 155

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

1 ماه پیش

رهن کامل125,000,000تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 155

آپارتمان

1 ماه پیش

اجاره1,000,000تومان100,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 155

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

1 ماه پیش

اجاره1,000,000تومان100,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 155

آپارتمان

1 ماه پیش

اجاره1,700,000تومان10,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 120

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

1 ماه پیش

اجاره1,700,000تومان10,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 120

آپارتمان

1 ماه پیش

اجاره750,000تومان30,000,000تومان/رهن
رهن و اجاره آپارتمان ۱۰۵ متری در ولیعصر تبریز

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 105

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

1 ماه پیش

اجاره750,000تومان30,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 105

آپارتمان

1 ماه پیش

اجاره2,000,000تومان30,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 200

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

1 ماه پیش

اجاره2,000,000تومان30,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 200

آپارتمان

1 ماه پیش

اجاره1,800,000تومان25,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 130

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

1 ماه پیش

اجاره1,800,000تومان25,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 130

آپارتمان

1 ماه پیش

رهن کامل100,000,000تومان

رهن کامل آپارتمان ۱۵۶ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 156

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

رهن کامل100,000,000تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 156

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره1,700,000تومان15,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 160

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

اجاره1,700,000تومان15,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 160

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره2,500,000تومان30,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 200

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

اجاره2,500,000تومان30,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 200

آپارتمان

2 ماه پیش

رهن کامل120,000,000تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 200

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

رهن کامل120,000,000تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 200

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره1,000,000تومان60,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

اجاره1,000,000تومان60,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره1,700,000تومان15,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 160

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

اجاره1,700,000تومان15,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 160

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره2,600,000تومان25,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 160

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

اجاره2,600,000تومان25,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 160

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره1,100,000تومان10,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 117

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

اجاره1,100,000تومان10,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 117

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره1,100,000تومان10,000,000تومان/رهن
رهن و اجاره آپارتمان ۱۱۵ متری در ولیعصر تبریز

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 115

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

اجاره1,100,000تومان10,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 115

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره1,000,000تومان20,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 100

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

اجاره1,000,000تومان20,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 100

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره2,000,000تومان150,000,000تومان/رهن
رهن و اجاره واحد ۲۲۰ متری در ائل گلی تبریز

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 220

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

اجاره2,000,000تومان150,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 220

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل620,000,000تومان4,000,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 155

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل620,000,000تومان4,000,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 155

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل518,000,000تومان3,700,000تومان/متری

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل518,000,000تومان3,700,000تومان/متری

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل380,000,000تومان3,800,000تومان/متری

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 100

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل380,000,000تومان3,800,000تومان/متری

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 100

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل340,000,000تومان2,830,000تومان/متری

فروش آپارتمان ۱۲۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 120

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل340,000,000تومان2,830,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 120

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 150

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 150

آپارتمان

2 ماه پیش

رهن کامل125,000,000تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 190

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

رهن کامل125,000,000تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 190

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره2,500,000تومان25,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 170

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

اجاره2,500,000تومان25,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 170

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل455,000,000تومان3,470,000تومان/متری

فروش آپارتمان ۱۳۱ متری در رجایی شهر تبریز

رجایی شهر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 131

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل455,000,000تومان3,470,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 131

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل630,000,000تومان4,500,000تومان/متری

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل630,000,000تومان4,500,000تومان/متری

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل440,000,000تومان3,380,000تومان/متری

فروش حیاط کلنگی ۱۳۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 130

خانه شخصی

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل440,000,000تومان3,380,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 130

خانه شخصی

2 ماه پیش

رهن کامل45,000,000تومان

رهن کامل آپارتمان ۱۲۰ متری در باغچه بان تبریز

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 120

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

رهن کامل45,000,000تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 120

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره1,200,000تومان10,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 120

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

اجاره1,200,000تومان10,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 120

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل850,000,000تومان4,350,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۱۹۵ متری دوبلکس در ولیعصر تبریز

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 195

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل850,000,000تومان4,350,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 195

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل1,000,000,000تومان5,000,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۲۰۰ متری در آبرسان تبریز

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 200

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل1,000,000,000تومان5,000,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 200

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل400,000,000تومان2,500,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۱۶۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

فروش آپارتمان ۱۶۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 160

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل400,000,000تومان2,500,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 160

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره1,700,000تومان30,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

اجاره1,700,000تومان30,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل736,000,000تومان4,600,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۱۶۰ متری در ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۶۰ متری در ائل گلی تبریز

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 160

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل736,000,000تومان4,600,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 160

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل810,000,000تومان3,730,000تومان/متری

فروش آپارتمان ۲۱۷ متری در گلشهر تبریز

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 217

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل810,000,000تومان3,730,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 217

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل1,200,000,000تومان5,200,000تومان/متری
فروش آپارتمان دوبلکس ۲۳۰ متری در ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان دوبلکس ۲۳۰ متری در ولیعصر تبریز

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 230

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل1,200,000,000تومان5,200,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 230

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل560,000,000تومان3,200,000تومان/متری

فروش آپارتمان ۱۷۵ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 175

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل560,000,000تومان3,200,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 175

آپارتمان

2 ماه پیش

رهن کامل125,000,000تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 190

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

رهن کامل125,000,000تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 190

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره300,000تومان60,000,000تومان/رهن

خواب: 4حمام : 3متر مربع: 156

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

اجاره300,000تومان60,000,000تومان/رهن

خواب: 4حمام : 3متر مربع: 156

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل756,000,000تومان5,400,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۱۴۰ متری در ولیعصر تبریز

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل756,000,000تومان5,400,000تومان/متری

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل500,000,000تومان3,900,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 128

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل500,000,000تومان3,900,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 128

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل1,500,000,000تومان5,000,000تومان/متری

خواب: 4حمام : 3متر مربع: 300

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل1,500,000,000تومان5,000,000تومان/متری

خواب: 4حمام : 3متر مربع: 300

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل1,400,000,000تومان5,800,000تومان/متری

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 240

خانه شخصی

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل1,400,000,000تومان5,800,000تومان/متری

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 240

خانه شخصی

2 ماه پیش

قیمت کل750,000,000تومان4,680,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۱۶۰ متری در ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۶۰ متری در ائل گلی تبریز

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 160

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل750,000,000تومان4,680,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 160

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل500,000,000تومان3,500,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۱۴۲.۵ متری در گلشهر تبریز

فروش آپارتمان ۱۴۲.۵ متری در گلشهر تبریز

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 142.5

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل500,000,000تومان3,500,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 142.5

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل425,000,000تومان3,300,000تومان/متری

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 130

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل425,000,000تومان3,300,000تومان/متری

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 130

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل415,000,000تومان2,600,000تومان/متری

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 158

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل415,000,000تومان2,600,000تومان/متری

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 158

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل1,200,000,000تومان5,200,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 3متر مربع: 230

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل1,200,000,000تومان5,200,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 3متر مربع: 230

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره1,200,000تومان30,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 135

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

اجاره1,200,000تومان30,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 135

آپارتمان

2 ماه پیش

رهن کامل90,000,000تومان

رهن کامل آپارتمان ۱۴۰ متری در کوی ولیعصر تبریز

Kuy -e- Vali -ye- Asr تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

رهن کامل90,000,000تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل296,000,000تومان2,300,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۱۲۹ متری در یاغچیان تبریز

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 129

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل296,000,000تومان2,300,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 129

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل660,000,000تومان3,300,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 200

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل660,000,000تومان3,300,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 200

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل245,000,000تومان2,880,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۸۵ متری در گلشهر تبریز

فروش آپارتمان ۸۵ متری در گلشهر تبریز

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 85

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل245,000,000تومان2,880,000تومان/متری

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 85

آپارتمان

2 ماه پیش

رهن کامل75,000,000تومان
رهن کامل آپارتمان ۱۲۸ متری در ائل گلی تبریز(کوی دادگستری)

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 128

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

رهن کامل75,000,000تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 128

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره2,000,000تومان15,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 134

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

اجاره2,000,000تومان15,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 134

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره1,800,000تومان30,000,000تومان/رهن
رهن و اجاره آپارتمان ۱۵۰ متری در ولیعصر تبریز

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 150

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

اجاره1,800,000تومان30,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 150

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل600,000,000تومان3,600,000تومان/متری

متر مربع: 167

زمین مسکونی

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل600,000,000تومان3,600,000تومان/متری

متر مربع: 167

زمین مسکونی

2 ماه پیش

قیمت کل535,000,000تومان3,200,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 3متر مربع: 167

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل535,000,000تومان3,200,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 3متر مربع: 167

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل495,000,000تومان3,200,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۱۵۵ متری در گلشهر تبریز

خواب: 3حمام : 3متر مربع: 155

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل495,000,000تومان3,200,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 3متر مربع: 155

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل370,000,000تومان2,700,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۱۳۷ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

فروش آپارتمان ۱۳۷ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 137

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل370,000,000تومان2,700,000تومان/متری

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 137

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل510,000,000تومان3,770,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۱۳۵ متری در ولیعصر تبریز

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 135

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل510,000,000تومان3,770,000تومان/متری

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 135

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل435,000,000تومان3,000,000تومان/متری

فروش آپارتمان ۱۴۵ متری در ولیعصر تبریز

Kuy -e- Vali -ye- Asr تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 145

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل435,000,000تومان3,000,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 145

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل600,000,000تومان4,540,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۱۳۲ متری در کوی فردوس تبریز

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 132

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل600,000,000تومان4,540,000تومان/متری

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 132

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل500,000,000تومان3,000,000تومان/متری

فروش آپارتمان ۱۶۴ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 164

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل500,000,000تومان3,000,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 164

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل600,000,000تومان3,300,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۱۸۰ متری در آبرسان تبریز

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 180

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل600,000,000تومان3,300,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 180

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل840,000,000تومان4,600,000تومان/متری

فروش خانه کلنگی ۱۸۰ متری در ولیعصر تبریز

وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 180

خانه شخصی

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل840,000,000تومان4,600,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 180

خانه شخصی

2 ماه پیش

قیمت کل800,000,000تومان4,700,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۱۷۰ متری در ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۱۷۰ متری در ولیعصر تبریز

وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 170

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل800,000,000تومان4,700,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 170

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره1,900,000تومان15,000,000تومان/رهن
رهن و اجاره واحد تجاری ۱۲۰ متری در آبرسان تبریز

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 120

تجاری -مغازه

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

اجاره1,900,000تومان15,000,000تومان/رهن

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 120

تجاری -مغازه

2 ماه پیش

قیمت کل380,000,000تومان2,700,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۱۴۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

فروش آپارتمان ۱۴۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل380,000,000تومان2,700,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

2 ماه پیش

رهن کامل60,000,000تومان
رهن کامل آپارتمان ۹۵ متری در رشدیه تبریز

رهن کامل آپارتمان ۹۵ متری در رشدیه تبریز

رشديه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 95

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

رهن کامل60,000,000تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 95

آپارتمان

2 ماه پیش

رهن کامل100,000,000تومان
رهن کامل آپارتمان ۱۵۰ متری در ولیعصر تبریز

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 150

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

رهن کامل100,000,000تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 150

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره2,600,000تومان50,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 450

خانه شخصی

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

اجاره2,600,000تومان50,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 450

خانه شخصی

2 ماه پیش

رهن کامل100,000,000تومان

رهن کامل آپارتمان 1۷۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 170

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

رهن کامل100,000,000تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 170

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 134

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 134

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل420,000,000تومان2,900,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۱۴۵ متری در ولیعصر تبریز

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 145

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل420,000,000تومان2,900,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 145

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل600,000,000تومان5,000,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۱۲۰ متری در ولیعصر تبریز

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 120

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل600,000,000تومان5,000,000تومان/متری

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 120

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل200,000,000تومان2,320,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۸۶ متری در ولیعصر جنوبی تبریز (استاد معین)

فروش آپارتمان ۸۶ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 86

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل200,000,000تومان2,320,000تومان/متری

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 86

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل1,000,000,000تومان5,000,000تومان/متری

فروش آپارتمان ۲۰۰ متری در آبرسان تبریز

خیابان تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 200

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل1,000,000,000تومان5,000,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 200

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل190,000,000تومان2,500,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۷۵ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

فروش آپارتمان ۷۵ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل190,000,000تومان2,500,000تومان/متری

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل650,000,000تومان4,330,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۱۵۰ متری در کوی ولیعصر تبریز

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 150

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل650,000,000تومان4,330,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 150

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل365,000,000تومان2,720,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۱۳۴ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

فروش آپارتمان ۱۳۴ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 134

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل365,000,000تومان2,720,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 134

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل396,000,000تومان3,000,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 132

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل396,000,000تومان3,000,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 132

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل250,000,000تومان2,500,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۱۰۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

فروش آپارتمان ۱۰۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 100

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل250,000,000تومان2,500,000تومان/متری

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 100

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل1,075,000,000تومان5,000,000تومان/متری

فروش آپارتمان ۲۱۵ متری در ولیعصر تبریز(همافر)

Kuy -e- Vali -ye- Asr تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 215

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل1,075,000,000تومان5,000,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 215

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل580,000,000تومان4,560,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۱۲۷ متری در ولیعصر تبریز

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 127

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل580,000,000تومان4,560,000تومان/متری

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 127

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل687,000,000تومان5,400,000تومان/متری

فروش آپارتمان ۱۲۵ متری در ولیعصر تبریز

Kuy -e- Vali -ye- Asr تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 125

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل687,000,000تومان5,400,000تومان/متری

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 125

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل850,000,000تومان5,900,000تومان/متری
فروش خانه ۱۴۴ متری در ولیعصر تبریز(تختی)

فروش خانه ۱۴۴ متری در ولیعصر تبریز

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 144

خانه شخصی

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل850,000,000تومان5,900,000تومان/متری

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 144

خانه شخصی

2 ماه پیش

قیمت کل400,000,000تومان4,000,000تومان/متری

فروش آپارتمان ۱۰۰ متری در ولیعصر تبریز

وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 100

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل400,000,000تومان4,000,000تومان/متری

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 100

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل250,000,000تومان2,500,000تومان/متری

فروش آپارتمان ۱۰۰ متری در ولیعصر تبریز

وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل250,000,000تومان2,500,000تومان/متری

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل485,000,000تومان3,300,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 146

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل485,000,000تومان3,300,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 146

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل486,000,000تومان5,500,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۸۸.۵ متری در کوی الهی پرست تبریز

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 88.5

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل486,000,000تومان5,500,000تومان/متری

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 88.5

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل400,000,000تومان2,660,000تومان/متری

فروش آپارتمان ۱۵۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 150

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل400,000,000تومان2,660,000تومان/متری

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 150

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل550,000,000تومان3,950,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 139

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل550,000,000تومان3,950,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 139

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل538,000,000تومان3,900,000تومان/متری

فروش آپارتمان ۱۳۸ متری در کوی ولیعصر تبریز

وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 138

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل538,000,000تومان3,900,000تومان/متری

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 138

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل440,000,000تومان2,830,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۱۵۵ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

فروش آپارتمان ۱۵۵ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 155

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل440,000,000تومان2,830,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 155

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل990,000,000تومان3,600,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۲۷۵ متری در ائل گلی تبریز (سهند)

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 275

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل990,000,000تومان3,600,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 275

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل650,000,000تومان4,500,000تومان/متری
فروش خانه ۲۵۶ متری در کوی الهیه تبریز

خواب: 5حمام : 3متر مربع: 144

خانه شخصی

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل650,000,000تومان4,500,000تومان/متری

خواب: 5حمام : 3متر مربع: 144

خانه شخصی

2 ماه پیش

قیمت کل658,000,000تومان3,650,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۱۸۰ متری در کوی پرواز تبریز

خواب: 3متر مربع: 180

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل658,000,000تومان3,650,000تومان/متری

خواب: 3متر مربع: 180

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره3,000,000تومان50,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 130

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

اجاره3,000,000تومان50,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 130

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره850,000تومان18,000,000تومان/رهن
رهن و اجاره آپارتمان 1۱۰ متری در ولیعصر۲ تبریز

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 110

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

اجاره850,000تومان18,000,000تومان/رهن

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 110

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره3,000,000تومان30,000,000تومان/رهن
رهن و اجاره آپارتمان ۱۴۰ متری در ولیعصر تبریز

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

اجاره3,000,000تومان30,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره1,500,000تومان15,000,000تومان/رهن

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 130

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

اجاره1,500,000تومان15,000,000تومان/رهن

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 130

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل1,000,000,000تومان4,600,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 215

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل1,000,000,000تومان4,600,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 215

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل364,000,000تومان2,800,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۱۳۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

فروش آپارتمان ۱۳۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 130

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل364,000,000تومان2,800,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 130

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل420,000,000تومان2,600,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۱۶۲ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

فروش آپارتمان ۱۶۲ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 162

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل420,000,000تومان2,600,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 162

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل450,000,000تومان13,200,000تومان/متری

فروش مغازه ۳۴ متری در آبرسان تبریز

علامه طباطبايي پل سنگی تبریز تبريز

متر مربع: 34

تجاری -مغازه

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل450,000,000تومان13,200,000تومان/متری

متر مربع: 34

تجاری -مغازه

2 ماه پیش

قیمت کل360,000,000تومان2,200,000تومان/متری

فروش آپارتمان ۱۶۱ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 161

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل360,000,000تومان2,200,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 161

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل1,340,000,000تومان5,500,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۲۳۵ متری در ولیعصر تبریز

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 235

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل1,340,000,000تومان5,500,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 235

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل220,000,000تومان2,300,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۹۵ متری در ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۹۵ متری در ولیعصر تبریز

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

سرویس: 1متر مربع: 95

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل220,000,000تومان2,300,000تومان/متری

سرویس: 1متر مربع: 95

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل440,000,000تومان2,200,000تومان/متری

فروش خانه شخصی ۲۰۰ متری در ولیعصر تبریز

وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 200

خانه شخصی

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل440,000,000تومان2,200,000تومان/متری

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 200

خانه شخصی

2 ماه پیش

قیمت کل750,000,000تومان4,600,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 163

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل750,000,000تومان4,600,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 163

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل750,000,000تومان5,000,000تومان/متری

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 150

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل750,000,000تومان5,000,000تومان/متری

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 150

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل797,000,000تومان5,500,000تومان/متری

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 145

تجاری -مغازه

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل797,000,000تومان5,500,000تومان/متری

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 145

تجاری -مغازه

2 ماه پیش

قیمت کل850,000,000تومان5,000,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۱۷۰ متری در کوی باغچه بان تبریز

فروش آپارتمان ۱۷۰ متری در کوی باغچه بان تبریز

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 170

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل850,000,000تومان5,000,000تومان/متری

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 170

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل1,600,000,000تومان8,800,000تومان/متری

خواب: 5حمام : 4متر مربع: 180

خانه شخصی

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل1,600,000,000تومان8,800,000تومان/متری

خواب: 5حمام : 4متر مربع: 180

خانه شخصی

2 ماه پیش

قیمت کل1,400,000,000تومان7,000,000تومان/متری

خواب: 4حمام : 2متر مربع: 200

خانه شخصی

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل1,400,000,000تومان7,000,000تومان/متری

خواب: 4حمام : 2متر مربع: 200

خانه شخصی

2 ماه پیش

قیمت کل750,000,000تومان4,500,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 167

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل750,000,000تومان4,500,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 167

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل2,000,000,000تومان11,000,000تومان/متری

فروش خانه ۱۸۰ متری در ولیعصر تبریز

Valiasr, تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 3سرویس: 1متر مربع: 180

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل2,000,000,000تومان11,000,000تومان/متری

خواب: 3سرویس: 1متر مربع: 180

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل2,610,000,000تومان18,000,000تومان/متری

متر مربع: 145

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل2,610,000,000تومان18,000,000تومان/متری

متر مربع: 145

آپارتمان

2 ماه پیش

مشارکت درساخت قطعه ۵۶۴ متری در دروازه تهران تبریز

وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

متر مربع: 564

تجاری -مغازه

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

متر مربع: 564

تجاری -مغازه

2 ماه پیش

اجاره1,200,000تومان10,000,000تومان/رهن

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

اجاره1,200,000تومان10,000,000تومان/رهن

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره2,500,000تومان50,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 120

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

اجاره2,500,000تومان50,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 120

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل860,000,000تومان4,100,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 210

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل860,000,000تومان4,100,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 210

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل850,000,000تومان5,900,000تومان/متری
فروش خانه به متراژ ۱۴۴ متر در ولیعصر تبریز

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 144

خانه شخصی

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل850,000,000تومان5,900,000تومان/متری

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 144

خانه شخصی

2 ماه پیش

قیمت کل1,600,000,000تومان6,154,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 260

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل1,600,000,000تومان6,154,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 260

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره1,700,000تومان40,000,000تومان/رهن

رهن وا جاره واحد ۱۴۰ متری در ولیعصر تبریز

Kuy -e- Vali -ye- Asr تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

اجاره1,700,000تومان40,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره700,000تومان20,000,000تومان/رهن
رهن و اجاره آپارتمان ۱۲۲ متری در ولیعصر تبریز(فروغی)

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 122

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

اجاره700,000تومان20,000,000تومان/رهن

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 122

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل570,000,000تومان4,380,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۱۳۰ متری در ولیعصر تبریز

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 130

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل570,000,000تومان4,380,000تومان/متری

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 130

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل400,000,000تومان2,960,000تومان/متری

فروش آپارتمان ۱۳۵ متری در ولیعصر تبریز

وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 135

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل400,000,000تومان2,960,000تومان/متری

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 135

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل1,500,000,000تومان6,800,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۲۱۸ متری در ولیعصر تبریز

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 218

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل1,500,000,000تومان6,800,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 218

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل550,000,000تومان3,200,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۱۷۰ متری در ولیعصر تبریز

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 170

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل550,000,000تومان3,200,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 170

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره1,000,000تومان10,000,000تومان/رهن

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 127

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

اجاره1,000,000تومان10,000,000تومان/رهن

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 127

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل800,000,000تومان4,000,000تومان/متری

فروش خانه ۳۰۰ متری در زعفرانیه تبریز

Zafaraniye, تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

سرویس: 1متر مربع: 200

خانه شخصی

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل800,000,000تومان4,000,000تومان/متری

سرویس: 1متر مربع: 200

خانه شخصی

2 ماه پیش

قیمت کل500,000,000تومان3,700,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۱۳۱ متری در ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۱۳۱ متری در ولیعصر تبریز

تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 131

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل500,000,000تومان3,700,000تومان/متری

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 131

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل1,100,000,000تومان5,780,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 190

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل1,100,000,000تومان5,780,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 190

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره1,200,000تومان50,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 130

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

اجاره1,200,000تومان50,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 130

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل280,000,000تومان2,400,000تومان/متری

فروش آپارتمان ۱۱۶ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 116

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل280,000,000تومان2,400,000تومان/متری

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 116

آپارتمان

2 ماه پیش

متر مربع: 350

خانه شخصی

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

متر مربع: 350

خانه شخصی

2 ماه پیش

مشارکت در ساخت منطقه ائل گلی تبریز

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

متر مربع: 400

خانه شخصی

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

متر مربع: 400

خانه شخصی

2 ماه پیش

قیمت کل468,000,000تومان3,750,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۱۲۵ متری در ویلاشهر تبریز

فروش آپارتمان ۱۲۵ متری در ویلاشهر تبریز

ویلاشهر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 125

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل468,000,000تومان3,750,000تومان/متری

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 125

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره600,000,000تومان4,900,000تومان/رهن

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 122

آپارتمان, خانه شخصی

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

اجاره600,000,000تومان4,900,000تومان/رهن

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 122

آپارتمان, خانه شخصی

2 ماه پیش

اجاره700,000,000تومان7,000,000تومان/رهن

فروش خانه کلنگی ۱۰۰ متری در آبرسان تبریز

باغ شمال تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 100

خانه شخصی

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

اجاره700,000,000تومان7,000,000تومان/رهن

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 100

خانه شخصی

2 ماه پیش

قیمت کل635,000,000تومان3,950,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۱۶۰ متری در گلشهر تبریز

فروش آپارتمان ۱۶۰ متری در گلشهر تبریز

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 160

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل635,000,000تومان3,950,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 160

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره1,250,000تومان25,000,000تومان/رهن

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 120

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

اجاره1,250,000تومان25,000,000تومان/رهن

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 120

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل482,000,000تومان3,800,000تومان/متری

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 127

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل482,000,000تومان3,800,000تومان/متری

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 127

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره700,000تومان50,000,000تومان/رهن
رهن و اجاره آپارتمان ۱۳۲ متری در پرواز تبریز

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 132

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

اجاره700,000تومان50,000,000تومان/رهن

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 132

آپارتمان

2 ماه پیش

قیمت کل690,000,000تومان3,300,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۲۱۰ متری در ائل گلی تبریز

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 210

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

قیمت کل690,000,000تومان3,300,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 210

آپارتمان

2 ماه پیش

اجاره3,500,000تومان30,000,000تومان/رهن
رهن و اجاره واحد ۱۴۰ متری در ولیعصر تبریز

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 140

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

3 ماه پیش

اجاره3,500,000تومان30,000,000تومان/رهن

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 140

آپارتمان

3 ماه پیش

اجاره1,300,000تومان10,000,000تومان/رهن
رهن و اجاره واحد ۱۳۰ متری در ولیعصر تبریز (لیدای جدید)

رهن و اجاره واحد ۱۳۰ متری در ولیعصر تبریز

وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3سرویس: 1متر مربع: 130

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

3 ماه پیش

اجاره1,300,000تومان10,000,000تومان/رهن

خواب: 3سرویس: 1متر مربع: 130

آپارتمان

3 ماه پیش

اجاره1,000,000تومان15,000,000تومان/رهن
رهن و اجاره آپارتمان ۱۱۰ متری در ولیعصر تبریز

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 110

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

3 ماه پیش

اجاره1,000,000تومان15,000,000تومان/رهن

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 110

آپارتمان

3 ماه پیش

اجاره1,000,000تومان5,000,000تومان/رهن
رهن و اجاره آپارتمان 100 متری در آبرسان تبریز

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

3 ماه پیش

اجاره1,000,000تومان5,000,000تومان/رهن

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان

3 ماه پیش

رهن کامل75,000,000تومان
رهن کامل آپارتمان ۱۰۰ متری در ولیعصر تبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۰۰ متری در ولیعصر تبریز

East Azerbaijan Province, Tabriz, Kuy -e- Vali -ye- Asr, Qatran, Tozie-Barg-e-Tabriz, ایران

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

3 ماه پیش

رهن کامل75,000,000تومان

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان

3 ماه پیش

اجاره1,000,000تومان10,000,000تومان/رهن

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

3 ماه پیش

اجاره1,000,000تومان10,000,000تومان/رهن

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان

3 ماه پیش

اجاره200,000تومان80,000,000تومان/رهن
رهن و اجاره آپارتمان 100 متری در ولیعصر تبریز

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

3 ماه پیش

اجاره200,000تومان80,000,000تومان/رهن

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان

3 ماه پیش

قیمت کل640,000,000تومان3,950,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۱۶۲ متری در پاستور جدید تبریز

فروش آپارتمان ۱۶۲ متری در پاستور جدید تبریز

چرنداب تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 4حمام : 2متر مربع: 162

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

3 ماه پیش

قیمت کل640,000,000تومان3,950,000تومان/متری

خواب: 4حمام : 2متر مربع: 162

آپارتمان

3 ماه پیش

قیمت کل450,000,000تومان3,300,000تومان/متری